අලුත උපන් බිලිඳාට සුභම නම

ඔබට ඔබගේ බිලිදාට සුභ නමක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ඒ සදහා පලමුව අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති එම සේවාව ලබා ගැනීමට, ඔබ කැමතිම ජෝතීෂ්‍යවේදීයා තොරාගන්න.

දෙවනුව ඔහු ලබා දෙන සේවාවන් යටතේ “ අලුත උපන් බිලිඳාට සුභම නම”  තොරාගන්න.

ඉන්පසුව වෙබ් අඩවියේ අදාල පොරමය සම්පූර්ණය කර අපවෙත ලැබීමට සලස්වන්න.

මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබ ලබාදෙන සියලුම දක්තයන් ඔබ තොරාගත් ජෝතීෂ්‍යවේදීයා වෙත ලබා දෙන අතර ජෝතීෂ්‍යවේදීයා විසින් ඔබගේ බිලිදාට සුදුසුම නම සහ අදාල විස්තර ඔබ ලබා දෙනු ලබන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවිය මගින් ක්‍රියාත්මක කර ලබාදෙන WhatsApp හො Email පණිවිඩයන් මගිනි.

මෙම ලබාගත් සේවාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් හො වෙනත් යමක් ඇසීමට ඇත්නම් Reply මාර්ගයෙන් අප සමග සම්බන්ද වීමට හැකියාව ඇත.

ඔබට ලබාදුන් සේවාවට අදාලව යම් ගැටලු සහගත කරුණක් පැහැදිලි කර ගැනීමට හො ජෝතීෂ්‍යවේදීයා යොජනා කරන අමතර සේවාවන් ලබා ගැනීමට ද අප හා සම්බන්ද වීමට  බට හැකියාව ඇත.

Copyright © 2020 CEYLON ASTROLOGY – All rights reserved. Website branding and Development by AcrilSEO