උදාවූ වසර ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද

ඔබට එලබෙන වසර හො උදාවු පිලිබද දැන ගැනීමට අවශ‍ය නම් ඒ සදහා පලමුව අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති එම සේවාව ලබා ගැනීමට, ඔබ කැමතිම ජෝතීෂ්‍යවේදීයා තොරාගන්න.

දෙවනුව ඔහු ලබා දෙන සේවාවන් යටතේ “උදාවූ වසර ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද”  තොරාගන්න.

ඉන්පසුව වෙබ් අඩවියේ අදාල පොරමය සම්පූර්ණය කර අපවෙත ලැබීමට සලස්වන්න.

මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබ ලබාදෙන සියලුම දක්තයන් ඔබ තොරාගත් ජෝතීෂ්‍යවේදීයා වෙත ලබා දෙන අතර ජෝතීෂ්‍යවේදීයා විසින් උදාවූ වසර ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද සහ අදාල විස්තර ඔබ ලබා දෙනු ලබන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවිය මගින් ක්‍රියාත්මක කර ලබාදෙන WhatsApp හො Email හඩ පණිවිඩයන් මගිනි (Voice message).

මෙහිදී ඔහු යොජනා කරන හො සදහන් කරන යම්කිසි පිලියමක් සම්බන්දයෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීමට ඇත්නම් Reply මාර්ගයෙන් අප සමග සම්බන්ද වීමට හැකියාව ඇත.

Copyright © 2020 CEYLON ASTROLOGY – All rights reserved. Website branding and Development by AcrilSEO